Các phương pháp phân loại loài Đông trùng hạ thảo Cordyceps

Thông tin chi tiết

Sự cần thiết phải phân loại loài Đông Trùng Hạ Thảo

Việc phân loại, xác định loài Đông Trùng Hạ Thảo là rất cần thiết bởi giá trị dược tính và bổ dưỡng của các sản phẩm đông trùng hạ thảo Cordyceps khác loài có thể khác nhau đến hàng trăm lần. Tuy nhiên,việc xác định chính xác loài của Cordyceps không thể dựa vào hình thái mà phải dựa vào phân tích AND của các loài Đông Trùng Hạ Thảo.

Đông Trùng Hạ Thảo loài Cordyceps sinensis tự nhiên có thân nấm màu nâu sẫm

Hình ảnh Đông Trùng Hạ Thảo loài Cordyceps sinensis tự nhiên

Cơ sở để phân loại loài Đông Trùng Hạ Thảo

Chen Yue Qin và cộng sự (2002) đã dùng phương pháp phân tích so sánh đoạn sao chép bên trong của AND ở các loài Đông Trùng Hạ Thảo khác nhau. Phân tích cho thấy, Cordyceps sinensis tuy ở các vùng địa lý khác nhau nhưng hoàn toàn đồng nhất. Sự sai khác chỉ xảy ra ở các loài dùng để thay thế dong trung ha thao Cordyceps sinensis. Từ phân tích trên, Chen Yue và cộng sự đề nghị dùng phân tích AND theo phương pháp so sánh đoạn sao chép bên trong của AND để xác định loài của Cordyceps.

Nấm Đông Trùng Hạ Thảo loài Cordyceps militaris có thân nấm màu cà rốt

Hình ảnh Đông Trùng Hạ Thảo loài Cordyceps militaris mọc trong tự nhiên

Các kỹ thuật phân loại loài Đông Trùng Hạ Thảo

Phân tích AND thì dùng các kỹ thuật sau

( Quý vị có thể tìm đọc chi tiết các kỹ thuật này tại Trang 12-17 sách ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO- Tác giả GS. TSKH. ĐÁI DUY BAN và TS. LƯU THAM MƯU – NXB Y HỌC 2009)

1. Kỹ thuật PCR

2. Kỹ thuật điện di

3. Kỹ thuật tách dòng

4. Kỹ thuật giải trình trình tự và xử lý số liệu

Nấm Đông Trùng Hạ Thảo loài Cordyceps capitata mọc trong tự nhiên 1 thân nấm không phân nhánh

Hình ảnh Đông Trùng Hạ Thảo loài Cordyceps capitata mọc trong tự nhiên

Đó là 4 kỹ thuật cơ bản phân tích AND nói chung và cũng là dùng để phân loại các chủng loài trong đó có các loài Đông Trùng Hạ Thảo.

(Nguồn: tác phẩm ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO- Tác giả GS. TSKH. ĐÁI DUY BAN và TS. LƯU THAM MƯU – NXB Y HỌC 2009- Biên tập bởi dongtrunglinhchi.com)